Protest przeciwko wycince alei lipowej wzdłuż drogi powiatowej Silnowo (DK20) – Łączno

„Ostatnie drzewo”

                                       PROTEST

              W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1285Z (Jeleń – Cemino – Łączno – Silnowo) i wynikającej z tego zamierzenia potrzeby wycięcia drzew rosnących wzdłuż tej drogi, my niżej podpisani mieszkańcy gminy Borne Sulinowo i wszyscy, którym na sercu leży dobro środowiska składamy zdecydowany sprzeciw wobec zamiaru wycinki przydrożnych drzew. Warunkiem otrzymanie dotacji na inwestycję  jest poszerzenie tejże drogi, co wiąże się z usunięciem rosnących przy niej drzew. Szczególnie cenny obiekt stanowi ponad 100-letnia aleja lipowa pomiędzy miejscowościami Łączno i Silnowo, wymieniona w niejednym przewodniku po regionie. Wycięcie tej alei, jak też innych starych drzew, spowoduje niepowetowaną stratę zarówno dla środowiska, jak i walorów estetycznych okolicy. Należy zwrócić uwagę na szereg funkcji środowiskowych jakie spełniają zadrzewienia, w tym zadrzewienia przydrożne:

 1. są np. osłoną przed wiatrem – potrafi ą wyhamować prędkość wiatru średnio o 15–26%, a w szczególnych sytuacjach nawet o 70% co ograniczy ewentualne zimowe zawieje;
 2. ograniczają zjawisko erozji wietrznej, której przyczyną mogą być długie okresy bez opadów atmosferycznych i obniżanie się poziomu wód gruntowych;
 3. drzewa i krzewy ograniczają również erozję wodną, czyli spływ powierzchniowy wody, co ma szczególnie duże znaczenie w terenie pofałdowanym;
 4. zadrzewienia zwiększają retencję wodną – magazynując wodę, pozwalają jej wniknąć w podłoże. Zatrzymana w ten sposób woda, poprzez transpirację i parowanie, poprawia wilgotność powietrza, tworząc swoisty mikroklimat;
 5. zmniejszają dobowe amplitudy temperatury powietrza, co ogranicza występowanie przymrozków wiosną a latem powoduje obniżenie temperatury powietrza przy jednoczesnym wzroście jego wilgotności;
 6. tworzą strefy buforowe, które pełnią rolę barier dla spływu powierzchniowego szkodliwych lub toksycznych związków chemicznych pochodzących z terenów rolniczych jak też z pasa drogowego (nawozów czy środków ochrony roślin);
 7. stanowią dogodne kryjówki dla niektórych gatunków ptaków i zwierząt;
 8. owoce wielu gatunków roślin występujących w zadrzewieniach to źródło pokarmu, głównie ptaków, szczególnie ważne w okresach migracji, czy w zimie;
 9. zadrzewienia to również miejsce występowania roślin miododajnych (taką rośliną jest właśnie lipa), a co za tym idzie miejsce przyjazne dla owadów zapylających, np. dzikich pszczół, jak również dla owadów drapieżnych, dzięki którym obniża się liczebność wielu szkodników roślin uprawnych;
 10. szczególnie ważna jest obecność roślin kwiatowych na terenach przyległych do upraw, gdyż zdecydowana większość owadów pożytecznych, zarówno drapieżnych, jak i pasożytniczych, odżywia się w stadium dorosłym nektarem i pyłkiem;
 11. wszystkie rośliny, w tym drzewa uczestniczą w procesie fotosyntezy absorbując dwutlenek węgla i produkując tlen;
 12. stanowią swoisty „odkurzacz” wyłapujący pyły i zanieczyszczenia.

Aleja ta położona jest w sąsiedztwie pól uprawnych, w związku z czym tak drastyczna ingerencja wpłynie na stosunki wodne panujące na okolicznych działkach rolnych. Jako ludzkość stoimy w obliczu ogromnego kryzysu klimatycznego, a tego typu działania jeszcze będą pogłębiały i tak już złą sytuację. Wydawało by się, że na początku XXI wieku świadomość potrzeby ochrony środowiska oraz funkcji jaką pełnią w ekosystemach rośliny jest wystarczająco duża, aby nie zdarzały się tak barbarzyńskie próby jej niszczenia. Dziwi nas tak bezduszne i bezrefleksyjne podchodzenie do zagadnień środowiskowych. Urzędniczy paternalizm zupełnie nie liczy się z opiniami lokalnych środowisk oraz przyrodą. Częstym usprawiedliwieniem tych działań są planowane t.zw. kompensacyjne nasadzenia, w miejsce drzew wyciętych. Należy jednak mieć świadomość, że młode drzewko dopiero po 60-80 latach będzie spełniało podobną funkcję. Krótko mówiąc, przez wiele lat, nie zastąpi ono starego, dobrze ukorzenionego i z bujną koroną drzewa. Należałoby w tym miejscu przywołać pewną myśl przypisywaną często Św. Franciszkowi z Asyżu, która brzmi: „Miarą człowieczeństwa jest stosunek ludzi do zwierząt”. Sądzimy, iż myśl tą trzeba rozszerzyć w następujący sposób: „Miarą człowieczeństwa, dla ludzi myślących, jest stosunek do całej przyrody”. Mamy nadzieję, że  wśród decydentów, ale też projektantów i wszystkich mieszkańców obudzi się pewna świadomość ekologiczna. Świadomość tego, że jesteśmy elementem globalnego ekosystemu i nasza kondycja jest ściśle związana z jakością środowiska, w którym żyjemy. Musimy też odpowiedzieć sobie na pytanie: co jest ważniejsze – komfort życia czy jakość życia ? Nam zależy na jakości życia. Poszerzenie drogi i usunięcie drzew spowoduje tylko to, że kierowcy będą rozwijać większą prędkość i zachowywać mniejszą koncentrację, co paradoksalnie może pogorszyć bezpieczeństwo na tej drodze. Są stosowne badania potwierdzające tę tezę. Ponadto, należy się spodziewać, że część ruchu pojazdów przeniesie się po modernizacji z drogi krajowej na tę drogę powiatową i będzie się to wiązało z pogorszeniem bezpieczeństwa mieszkańców Cemina i Łączna oraz pogorszeniem warunków życia. Droga ta w obecnym stanie jest dojazdem do miejsca zamieszkania mieszkańców tylko tych dwóch miejscowości, jest dojazdem do obszaru Natura 2000 Jezioro i Bagno Ciemino, wzdłuż którego ciągnie się ta droga, jest bezpieczną, urokliwą trasą rowerową i pieszą. Według nas nie ma żadnych argumentów przemawiających za tą modernizacją. Poprawa dotychczasowej nawierzchni i pobocza gruntowego oraz coroczna korekta drzew w zupełności spełnia zarówno oczekiwania mieszkańców jak i zachowuje wystarczający komfort podróżowania tą drogą. Tak urokliwych terenów i wyjątkowej urody alei jest coraz mniej w naszym krajobrazie, dlatego oczekujemy od osób odpowiedzialnych za decyzje w tym zakresie, zachowania tego stanu i wręcz pielęgnowania i propagowania posiadania tak cennego przyrodniczo i krajobrazowo terenu i obiektu jakim jest aleja lipowa. Wycinka drzew powinna być ostatecznością podyktowaną względami bezpieczeństwa i brakiem, podkreślamy, brakiem innych rozwiązań. Jednostronne wycięcie drzew z pięknej alei uczyni ją zwykłą drogą. Ostateczne decyzje podejmują ludzie, a nie przepisy. My ludzie nie robimy łaski przyrodzie, to ona robi nam łaskę tolerując przez tyle lat nasz egoizm, hedonizm i głupotę. Urzędniczemu antropocentryzmowi, a nawet homoszowinizmowi należałoby przeciwstawić piękną myśl twórcy „etyki czci dla życia” Alberta Schweitzera, „Jestem życiem, które chce żyć pośród życia, które chce żyć”. Drzewa też żyją. Niech żyją drzewa.

                                           

Poparcie dla protestu można wyrazić poprzez wydrukowanie i  podpisanie listy załączonej poniżej. Podpisane listy proszę dostarczać do sklepu w Silnowie (naprzeciw ośrodka zdrowia). Protest można poprzeć także poprzez komentarz na facebook. 

Protest -lista osób (1)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wprowadzenie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.