Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA „SILNOWO 2020”

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

 

Stowarzyszenie „SILNOWO 2020” w dalszych postanowieniach statutu zwane  Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 1989, Nr  20, Poz. 104) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§2.

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest  wieś  Silnowo w gminie Borne Sulinowo.

 

§3

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska oraz,    z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych Państw.

 

§4.

 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

 

§5.

 

Stowarzyszenie, po zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną

 

 

§6.

 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych                                    i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§7.

 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na społecznej pracy członków

 

§8.

 

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

 

 

Rozdział II

MISJA STOWARZYSZENIA, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§9.

Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse rozwoju oraz ze względu na trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, skierowana jest głównie na rzecz mieszkańców sołectwa Silnowo.

 

 

§10.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1)       podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój sołectwa Silnowo oraz gminy Borne Sulinowo;

2)       organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci                            i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych;

3)       propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej;

4)       organizowanie imprez kulturalnych;

5)       ochrona i promocja zdrowia;

6)       wzmacnianie integracji środowiska lokalnego;

7)       prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i uzależnień;

8)       upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci                         i młodzieży;

9)       inicjowanie i pobudzanie oraz popieranie działalności oświatowej i rozrywkowej;

10)    działania w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w szczególności w oparciu  o lokalne zasoby (jeziora, lasy, historia, mieszkańcy);

11)    promowanie ekologii;

12)    użytkowanie i ochrona wód oraz promocja wędkarstwa śródlądowego;

13)    organizowanie  i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa;

14)    opieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi;

15)    organizowanie wsparcia  dla rodzin znajdujących                        w trudnej sytuacji życiowej i finansowej;

16)    udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;

17)    wspieranie  działań  świetlicy środowiskowej;

18)    podejmowanie  w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi w tym działań realizujących cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

19)   wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju; społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa Silnowo;

20)   wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

21)   przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;

 

 

§11

 

Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez:

1)       współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze;

2)       współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami z życia publicznego;

3)       prowadzenie różnych form szkoleń, warsztatów, kursów,  seminariów, konferencji                    i doradztwa;

4)       organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej;

5)       organizowanie wycieczek krajoznawczych                                   i kulturoznawczych;

6)       pozyskiwanie dotacji na realizację własnych projektów;

7)       prowadzenie działań mających na celu podniesienie atrakcyjności jezior położonych na terenie gminy Borne Sulinowo;

8)       podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych                       i politycznych, które mają wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności;

9)       podejmowanie działań edukacyjnych.

 

§12

 

 Cały uzyskany dochód  Stowarzyszenia  przeznaczony jest na jego cele statutowe.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE,  ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§13.

 

 1. Stowarzyszenie posiada członków:

1)       zwyczajnych,

2)       wspierających,

3)       honorowych.

 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje                      w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 3. Deklaracja kandydata na członków zwyczajnych zawiera:

1)       oświadczenie  woli wstąpienia do Stowarzyszenia,

2)       akceptację celów Stowarzyszenia,

3)       zobowiązanie do przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał Stowarzyszenia.

 1. Kandydaci na członków wspierających deklarują wszystko, co kandydaci na członków zwyczajnych i dodatkowo pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek                              10 członków Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1)       biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2)       korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3)       udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4)       zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

5)       korzystania z rekomendacji Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)       brania udziału w działalności Stowarzyszenia                  i realizacji jego celów,

2)       przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)       regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia

4)       wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków,

5)       dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 1. Członkowie wspierający mają prawo:

1)       udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

2)       zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

3)       korzystania z rekomendacji Stowarzyszenia.

 1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni, oprócz biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1)       pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2)       wykluczenia przez Zarząd:

a)       z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b)       z powodu notorycznego nie brania udziału                  w pracach Stowarzyszenia,

c)       z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

d)       na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

3)       utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4)       śmierci członka oraz utraty  osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet wniosków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§14.

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)       Walne Zgromadzenie Członków,

2)       Zarząd,

3)       Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu  stanowią inaczej.

 

 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

§ 15.

 

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

a)       z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)       z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)       określenie głównych kierunków działania                        i rozwoju Stowarzyszenia,

b)       uchwalanie zmian statutu,

c)       wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)       udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)       uchwalanie budżetu,

f)        uchwalanie wysokości składek członkowskich

g)       podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

h)       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

i)         rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

j)        podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenie lub o połączeniu z inną organizacją,

k)       podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne                      i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin                   i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd:

a)       z inicjatywy Zarządu,

b)       na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

 1. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne musi się odbyć nie później niż 30 dni od złożenia wniosku.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest tajne.
 3. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD

 

§16.

 

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
 4. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa                     i skarbnika
 5. Prezes Zarządu jest powoływany przez Walne Zgromadzenie.
 6. Do kompetencji Zarządu należą:

a)       realizacja celów Stowarzyszenia;

b)       wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

c)       sporządzania planów pracy i budżetu;

a)       sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

b)       podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu Stowarzyszenia;

c)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

d)       zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

e)       przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu;

f)        przyjmowanie i skreślanie członków;

g)       ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia;

h)       podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;

i)         składanie oświadczeń woli – dotyczy Prezesa Zarządu i Skarbnika

 

 

KOMISJA REAWIZYJNA

 

§17.

 

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę                       i sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

a)       kontrolowanie działalności Zarządu,

b)       prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,

c)       wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

d)       składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,

e)       wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków.

 

 

§18.

 

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§19.

 

 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:

a)       składek członkowskich,

b)       darowizn,

c)       dotacji,

d)       dochodów z majątku Stowarzyszenia,

e)       dochodów z ofiarności publicznej.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie                        z obowiązującymi przepisami.
 2. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zgromadzenie.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 20.

 

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism                       w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu; prezesa i wiceprezesa lub upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 21.

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością głosów (3/4), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowane mają być przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

 

 

 

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu                 6 lutego 2011 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.